2014
Familjen Ridderstads ägarstiftelses minoritetspost förvärvas.
2013
Minoritetsposten i Mötesfabriken förvärvas.
UNT förvärvar Uppsalatidningen av Direktpress
2012
NTM förvärvar Motala & Vadstena Tidning av Promedia.
Tryckeriet i Norrköping läggs ned.
2011
Minoritetsposten i Folkbladet förvärvas.
2010
NTM köper en majoritetspost i eventbolaget Mötesfabriken i Norrköping.
2009
Minoritetsposten i Gotlands Media förvärvas.

NTM blir hälftenägare av UNT-koncernen och UNT:s ägarbolag blir minoritetsägare i NTM.

Företaget ombildas till koncernen Norrköpings Tidningars Media AB (NTM), där familjen Ridderstads ägarstiftelse blir minoritetsägare. De lokala mediehusen i koncernen samlas i tre regionala dotterbolag, Östgöta Media, Gotlands Media och Norrbottens Media.
2008
Östgöta Correspondenten förvärvas.
2007
Norrbottens Media bildas när Norrbottens-Kuriren förvärvar Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrköpings Tidningar blir majoritetsägare i bolaget.
2004
Tryckeribolaget Pressgrannar bildas genom en sammanslagning av Norrköpings Tidningars och Östgöta Correspondentens tryckerier.
2001
91 procent av Norrbottens-Kuriren förvärvas.
2000
91 procent av Folkbladet förvärvas.

1999 
80 procent av Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda förvärvas.
1962
Västerviks-Tidningen förvärvas.
1959
Tidningarna slås samman till en tidning, NT-ÖD.
1958
Norrköpings Tidningar förvärvar Östergötlands Dagblad.
1947
Ägarstiftelsen Erik och Asta Sundins stiftelse bildas.
1875
Företaget ombildas till aktiebolag.
1787
Tidningen utkommer två gånger i veckan och döps om till Norrköpings Tidningar.
1758
Broocmans släkting Johan Edman expanderar tryckeriets verksamhet och startar den 14 oktober tidningen Norrköpings Weko-Tidningar med utgivning en gång per vecka.
1723
Prästen Reinerus Broocman startar boktryckeri i Norrköping.

Från 1723 till idag

Inom NTM utvecklas vi i takt med omvärlden där förändringen av mediebranschen går snabbt framåt. Samtidigt är det viktigt att veta var man kommer ifrån och förstå sitt sammanhang. Det fria ordet har varit kärnan för vår verksamhet i mer än 250 år, och vi har bara börjat. Lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.

Mur med citattext utanför NTs entré

NTM börjar sin resa 2009 då koncernen bildas med tre regionala dotterbolag, Östgöta Media, Gotlands Media och Norrbottens Media, och året efter förvärvades även Upsala Nya Tidning-koncernen (UNT). Under åren har flera företags– och verksamhetsförvärv gjorts i en tid där samverkan krävts för den lokala journalistikens överlevnad, en tid då många kommit till insikten om att vi blir starkare tillsammans. Östgöta Media har utökats med Motala & Vadstena Tidning, Vimmerby Tidning och Kinda-Posten, och bytt namn till Öst Media. UNT fick sällskap av Enköpings-Posten och Sörmlands Media blev 2019 en del av koncernen med titlarna Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren. De senaste tillskotten, som utökade koncernens geografiska område med Västerbotten, är Piteå-Tidningen och Norran som en del av Norrbottens Media, som samtidigt bytte namn till Norr Media.

Redaktionell historia och stolthet

Genom våra dagstidningar, som alla har minst 100 år bakom sig, har NTM en lång historik som är starkt kopplad till vårt övergripande syfte och redaktionella uppdrag.

1700-talet går i svensk historia under namnet ”Frihetstiden” och var en gynnsam tid för tidningar. Ett exempel är tryckfrihetsförordningen som antogs 1766, vilket bland annat innebar att förhandscensuren avskaffades. En rad nya tidningar grundades, den politiska debatten blomstrade och läskunnigheten ökade. I den eran, 1758, grundades Norrköpings Weko-Tidningar, idag Norrköpings Tidningar, Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning.

Erik Sundin var huvudredaktör 1899-1929, innehavare av aktiemajoritet och mångårig styrelseordförande i Norrköpings Tidningars Förlagsaktiebolag. Vid hans bortgång bildade hans änka Asta 1947 stiftelsen ”Erik & Asta Sundins stiftelse”. Stiftelsen är idag koncernens moderföretag och säkerställer ett långsiktigt perspektiv och fortsatt utveckling av vår verksamhet.